Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Ruimte in je Ruimte en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEGEVENS OPDRACHTEN
a. Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 1 maand tenzij anders aangegeven.
b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Ruimte in je Ruimte beschikbare informatie.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Ruimte in je Ruimte is ontvangen en geaccepteerd.
d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Ruimte in je Ruimte dient te worden vermeld of – en zo ja in hoeverre – een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

3. GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Ruimte in je Ruimte al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen.

4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
a. Ruimte in je Ruimte bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.
b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

5. GEHEIMHOUDING
a. Ruimte in je Ruimte is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Ruimte in je Ruimte zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN
a. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
b. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Ruimte in je Ruimte.
c. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Ruimte in je Ruimte gebruikelijke methoden.
d. Ruimte in je Ruimte zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
a. Betalingen inclusief btw dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.
b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Ruimte in je Ruimte haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Ruimte in je Ruimte heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.
b. Ruimte in je Ruimte is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Ruimte in je Ruimte. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Ruimte in je Ruimte heeft gemeld.
d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Ruimte in je Ruimte of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Ruimte in je Ruimte afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
e. Elke aansprakelijkheid van Ruimte in je Ruimte voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. DUUR EN BEËINDIGING
a. Een overeenkomst voor een organizing- of coachingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Ruimte in je Ruimte heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

10. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN
a. Ruimte in je Ruimte behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Ruimte in je Ruimte behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
c. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Ruimte in je Ruimte gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Alle door Ruimte in je Ruimte geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
b. Bij niet betaling heeft Ruimte in je Ruimte het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Ruimte in je Ruimte zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Ruimte in je Ruimte. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Ruimte in je Ruimte deze verhalen op opdrachtgever.

12. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Ruimte in je Ruimte persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ruimte in je Ruimte  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. 

13. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de het tot stand komen van de onderhavige opdracht.