Deelnamevoorwaarden workshops, online training

Op de levering van diensten en producten van Ruimte in je Ruimte zijn Algemene voorwaarden van toepassing. Als je je inschrijft voor een workshop of training, dan zijn ook de aanvullende voorwaarden van toepassing.

1. TOEPASSING

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ruimte in je Ruimte betreffende de deelname aan workshops en online training.

b. Deze voorwaarden dienen als annex bij de Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening.

c. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a. De overeenkomst tussen Ruimte in je Ruimte en de opdrachtgever komt tot stand door aanmelding middels het aanmeldformulier van Ruimte in je Ruimte. Bij aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden.

b. Indien aanmelding via het digitale formulier niet mogelijk is, dan kan een cursist zich ook aanmelden via email of telefoon. Door het versturen van de email met het verzoek tot inschrijving voor een online training of workshop verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden.

3. ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

a. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan een workshop of online training te annuleren tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang.

b. De annulering vindt plaats door het versturen van een email naar dienstverlener onder vermelding van de naam van de workshop / training, de gegevens van de deelnemer en de reden voor annulering.

c. Indien de betaling al heeft plaatsgevonden, dan draagt dienstverlener er zorg voor het inschrijfgeld binnen 2 weken na ontvangst van de annulering teruggeboekt wordt naar de rekening van de opdrachtgever.

d. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct vermelden van de financiële gegevens die benodigd zijn voor het correct en tijdig verwerken van de terugboeking.

4. BETALING

a. Bij betaling dient de opdrachtgever het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door dienstverlener aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum. Daarnaast is dienstverlener gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan het onderwijs totdat het openstaande bedrag voldaan is. De opdrachtgever wordt hiervan in kennis gesteld.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

a. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Ruimte in je Ruimte voorbehouden.

b. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruimte in je Ruimte is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. Ruimte in je Ruimte kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade of verlies van gegevens voortkomend uit acties van de cursist n.a.v. de adviezen en oefeningen in de workshop of training. Daaronder vallen ook wijzigingen die de cursist aanbrengt in de software(instellingen) of andere aanpassingen op de computer.

b. De cursist dient te allen tijde zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het regelmatig maken van een back-up en het screenen van de spullen/informatie voordat die weggegooid worden.